• Telefonisch contact

  Heeft u een vraag over een product of over een bestelling die gemaakt is op onze website? De medewerkers van Reinke staan graag voor u klaar, dus neem gerust contact met ons op!

  • Tel: 030 - 2800 603
  • Maandag t/m donderdag tussen 08.30 en 17.00 uur
  • Vrijdag tussen 08:30 en 15:30 uur
  • Showroom geopend op afspraak

  Buiten deze tijden kunt u een e-mail sturen

 • Contactformulier

  Heeft u een vraag/opmerking over een product of een bestelling? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 • Betaalopties

  Reinke biedt diverse veilige betaalmogelijkheden aan. U kunt bij ons betalen met de volgende betaalopties:

  • iDEAL
  • PayPal
  • Mistercash (BelgiĆ«)
  • Giropay (Duitsland)
  • Sofort Banking (Duitsland)
  • Mastercard
  • Visa
  • Klarna (achteraf betalen)
 • Volg ons op Social Media

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Reinke Bedrijfskleding, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 • 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Reinke Bedrijfskleding uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 4. Reinke Bedrijfskleding is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Reinke Bedrijfskleding zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

   

Artikel 2. Offertes

 • 1. Reinke Bedrijfskleding is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

   

Artikel 3. Overeenkomst

 • 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 • 2. Reinke Bedrijfskleding behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 • 3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Reinke Bedrijfskleding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

   

Artikel 4. Levertijd

 • 1. Alle door Reinke Bedrijfskleding genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Reinke Bedrijfskleding bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Reinke Bedrijfskleding schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 • 2. Overschrijding van de door Reinke Bedrijfskleding opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 • 3. In geval Reinke Bedrijfskleding de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Reinke Bedrijfskleding op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 • 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Reinke Bedrijfskleding te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. 

   

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 • 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Reinke Bedrijfskleding zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 • 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Reinke Bedrijfskleding de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Reinke Bedrijfskleding daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 • 4. In afwijking van lid 3 zal Reinke Bedrijfskleding geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Reinke Bedrijfskleding kunnen worden toegerekend. 

   

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 • 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Reinke Bedrijfskleding naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 • 2. De vorderingen van Reinke Bedrijfskleding op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Reinke Bedrijfskleding ter kennis gekomen omstandigheden Reinke Bedrijfskleding goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Reinke Bedrijfskleding de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • 3. In de hierboven genoemde gevallen is Reinke Bedrijfskleding bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Reinke Bedrijfskleding schadevergoeding te vorderen. 

   

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 • 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Reinke Bedrijfskleding te ontbinden. De klant hoeftt hiervoor geen reden op te geven. 
 • 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Reinke Bedrijfskleding te melden. De klant dient het product - na overleg met Reinke Bedrijfskleding - te sturen naar een door Reinke Bedrijfskleding vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 • 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Reinke Bedrijfskleding ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Reinke Bedrijfskleding deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Reinke Bedrijfskleding het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.Reinke Bedrijfskleding behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Reinke Bedrijfskleding of de leverancier van het product) is beschadigd.
 • 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Reinke Bedrijfskleding schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Reinke Bedrijfskleding de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Reinke Bedrijfskleding heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 

   

Artikel 8. Uitvoering

 • 1. Reinke Bedrijfskleding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Reinke Bedrijfskleding, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

   

Artikel 9. Vergoeding

 • 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 • 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
 • 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht. 

   

Artikel 10. Betaling

 • 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
 • 2. Als de Afnemer een factuur van Reinke Bedrijfskleding niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Reinke Bedrijfskleding op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 
   

Artikel 11. Garantie

 • 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7 
 • 2. In geval door Reinke Bedrijfskleding aannemelijk gemaakt is dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.
 • 3. Reinke Bedrijfskleding biedt volledige fabrieksgarantie, een artikel met gebreken dient bij Reinke Bedrijfskleding te worden aangeleverd alvorens er service op verleend kan worden.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Reinke Bedrijfskleding tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 • 2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Reinke Bedrijfskleding, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Reinke Bedrijfskleding heeft voldaan.
 • 3. Ingeval Reinke Bedrijfskleding de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Reinke Bedrijfskleding op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 

   

Artikel 13. Overmacht

 • 1. Indien Reinke Bedrijfskleding door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 • 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Reinke Bedrijfskleding als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
 • 3. Reinke Bedrijfskleding zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen. 

   

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

 • 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Reinke Bedrijfskleding.
 • 2. Indien een klacht gegrond is zal Reinke Bedrijfskleding de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
 • 3. Ofschoon wij de uiterste zorg besteden aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 • 4. Klachten welke op welke wijze danook in de openbaarheid gebracht worden, worden niet ontvankelijk verklaart door de directie van Reinke Bedrijfskleding. Schade voor Reinke Bedrijfskleding welke voortvloeit uit openbare commucatie kan op de veroorzaker verhaald worden. 
   

 Artikel 15. Toepasselijk recht

 • 1. Op elke overeenkomst tussen Reinke Bedrijfskleding en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. 
   
 • Artikel 16 – Identiteit van de ondernemer


  Vestigingsadres: Tuurdijk 12-a, 3997MS 't Goy
  Telefoonnummer: 030-2800603
  We zijn telefonisch bereikbaar op: Maandag t/m donderdag tussen 08:30 en 17:00 en vrijdag tussen 08:30 en 15:30
  E-mailadres: info@reinke.nl
  KvK-nummer: 88762750
  BTW-nummer: NL004649128B35